सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा सुक्खा पहिरो खस्दा ११ घर उच्च जोखिममा - Engineers Post
advanced college of engineering
× Home Main News Post Special Global Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर : ६१३०० : सिभिल : २४०७४ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८२३९ / कम्युटर : ७६९३ / मेकानिकल : ४९५६ / आर्किटेक्ट : २३९२ / इलेक्ट्रिकल : २६०४ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २०५१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :८१५ / एरोन्यूटिकल : ४९६ / इन्डस्ट्रियल : ४४० / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर : ३८२ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका

सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा सुक्खा पहिरो खस्दा ११ घर उच्च जोखिममा

;’Vvf klx/f] v:bf x]nDa’sf] !! 3/ pRr hf]lvddf l;Gw’kfNrf]s,@&;fpg l;Gw’kfNrf]ssf] x]nDa’ ufpFkflnsf j8f gDa/ % pn]{lgdf ;’Vvf klx/f] hfFbf !! 3/ pRr hf]lvddf k/]sf] 5 . klx/f]n] !! 3/ kl/jf/nfO{ la:yflkt agfPsf] 5 eg] cGo w]/} 3/x? klg hf]lvddf 5g . pn]{gLsf] la;f}gL af6 ;fk|] hfg] af6f]df %)) ld6/ hlt nfdf] klx/f] v;]sf] x]nDa’ ufpFkflnsfsf cWoIf lgdf UofNh]g z]kf{n] hfgsf/L] lbg’eof] . clxn] tTsfnsf] nflu lj:yflktx?nfO{ % j6f 6]06 / % j6f qLkfn ufpFkflnsfn] pknAw u/fPsf] 5 . klx/f] uPkl5 ;f] :yfgsf] canf]sgsf] nflu lhNnfsf tLg j6} ;’/Iff lgsfosf] 6f]ln k’u]sf] 5 . klx/f]n] d]nDrL gu/kflnsf / x]nDa’ ufpFkflnsfsf] l;df ePsf] tfnfdf/fª vf]nf y’lgg ;Sg] hf]lvd b]lvPkl5 tfnfdf/fª ahf/ If]qdf /x]sf :yfgLonfO{ cfjZos ;t{stf{ ckgfpg k|x/Ln] cfu|x u/]sf] 5 .tl:a/ M b]j/fh ;’j]bL÷/f;;

काठमाण्डौ :- सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका–५ उर्लेनीमा सुक्खा पहिरो जाँदा ११ घर उच्च जोखिममा परेको छ । पहिरोले ११ घर परिवारलाई विस्थापित बनाएको छ भने अन्य धेरै घरहरु पनि जोखिममा छन् ।

उर्लेनीको बिसौनीबाट साप्रे जाने बाटोमा पाँच सय मिटर जति लामो पहिरो खसेको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले जानकारीदिए।
अहिले तत्कालका लागि विस्थापितहरुलाई १० वटा पाल गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको छ । पहिरो गएपछि सो स्थानको अवलोकनका लागि जिल्लाका तीन वटै सुरक्षा निकायको टोली पुगेको छ ।

पहिरोले मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाको सीमामा रहेको तालामाराङ खोला थुनिन सक्ने जोखिम देखिएपछि तालामाराङ बजार क्षेत्रमा रहेका स्थानीयवासीलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउन प्रहरीले आग्रह गरेको छ ।
रासस

Your Opnion

//