ईन्जिनियरलगायत अन्य तहमा कर्मचारीको आवश्यकता(Vacancy) - Engineers Post
advanced college of engineering
× Home Main News Post Special Global Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर : ६१३०० : सिभिल : २४०७४ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८२३९ / कम्युटर : ७६९३ / मेकानिकल : ४९५६ / आर्किटेक्ट : २३९२ / इलेक्ट्रिकल : २६०४ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २०५१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :८१५ / एरोन्यूटिकल : ४९६ / इन्डस्ट्रियल : ४४० / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर : ३८२ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका

ईन्जिनियरलगायत अन्य तहमा कर्मचारीको आवश्यकता(Vacancy)

काठमाडौँ-     अदानचुली गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, श्रीनगर, हुम्लाका लागि ईन्जिनियरलगायत अन्य तहमा करार सेवामा खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट पदपूर्ति गर्नका लागि योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले सूचना प्रकाशित भएको मितिले पन्द्र(१५) दिनभित्रमा माग भएबमोजिमका विवरण तथा राजस्व खातामा जम्मा गरेको भौचर सहित अदानचुली गाउँपालिकाको प्रशासन शाखामा पेश गर्न सकिने व्यहोरा सबैलाई सूचित गरिएको छ ।

Your Opnion

//