ईन्जिनियरिङ्ग सेवामा उपसचिव पदमा बढुवाका लागि चार जनाको नाम सिफारिस - Engineers Post
advanced college of engineering
× Home Main News Post Special Global Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर : ६१३०० : सिभिल : २४०७४ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८२३९ / कम्युटर : ७६९३ / मेकानिकल : ४९५६ / आर्किटेक्ट : २३९२ / इलेक्ट्रिकल : २६०४ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २०५१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :८१५ / एरोन्यूटिकल : ४९६ / इन्डस्ट्रियल : ४४० / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर : ३८२ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका

ईन्जिनियरिङ्ग सेवामा उपसचिव पदमा बढुवाका लागि चार जनाको नाम सिफारिस

काठमाडौं-     लोक सेवा आयोगले आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, राजपंत्राकित द्धितिय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लागि ४(चार) जना कर्मचारीको आवश्यकता भएकोमा लिखित परीक्षाबाट अन्तर्वार्ताको लागि छनौट भएका ६(छ) जना उम्मेद्वारले मिति २०७९।०३।१५ गते संचालन भएको अन्तर्वार्ता र लिखित परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा ४(चार) जना कर्मचारीको नाम बढुवाका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ ।

Your Opnion

//