ईन्जिनियर तथा सव- ईन्जिनियर कर्मचारीको आवश्यकता(Vacancy) - Engineers Post
advanced college of engineering
× Home Main News Post Special Global Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर : ६१३०० : सिभिल : २४०७४ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८२३९ / कम्युटर : ७६९३ / मेकानिकल : ४९५६ / आर्किटेक्ट : २३९२ / इलेक्ट्रिकल : २६०४ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २०५१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :८१५ / एरोन्यूटिकल : ४९६ / इन्डस्ट्रियल : ४४० / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर : ३८२ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका

ईन्जिनियर तथा सव- ईन्जिनियर कर्मचारीको आवश्यकता(Vacancy)

  • एस. के. थापा June 26, 2022

काठमाडौं-    प्रदेश सरकार सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय शिक्षा विकास निर्देशनालय राजपुर दिपायलको मिति २०७९।०३।०१ गते प्रकाशित सूचना अनुसार ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह जनरल उपसमूह ईन्जिनियर पदको अधिकृत सातौं तह(एक जना) र सव -ईन्जिनियर पदको सहायक पाँचौं तह (तीन जना)का लागि करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता भएको हुँदा योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुबाट सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१(एक्काइस) दिनभित्र कार्यालय समयभित्र दरखास्त पेश गर्न सकिने व्यहोरा सहित सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Your Opnion

//