सव-इन्जिनियर पदको लागि गोविन्द शाहीको नाम सिफारिस - Engineers Post
advanced college of engineering
× Home Main News Post Special Global Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर : ६१३०० : सिभिल : २४०७४ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८२३९ / कम्युटर : ७६९३ / मेकानिकल : ४९५६ / आर्किटेक्ट : २३९२ / इलेक्ट्रिकल : २६०४ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २०५१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :८१५ / एरोन्यूटिकल : ४९६ / इन्डस्ट्रियल : ४४० / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर : ३८२ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका

सव-इन्जिनियर पदको लागि गोविन्द शाहीको नाम सिफारिस

काठमाडौं-      लोक सेवा आयोगको कार्यालय पोखराले नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, सव इन्जिनियर पदको लागि १ जना कर्मचारीको आवश्यकता भएकोमा मिति २०७९।३।६ गते सञ्चालन भएको अन्तर्वार्ता र लिखित परीक्षाको औषत अंक समेतको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा गोविन्द शाहीको नाम सिफारिस गरिएको छ ।

Your Opnion

//