इञ्जिनियर पाँचौ तथा चौथो तहका प्राविधिक तर्फका विविध पदमा कर्मचारीको आवश्यकता (Vacancy ) - Engineers Post
advanced college of engineering
× Home Main News Post Special Global Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर : ६१३०० : सिभिल : २४०७४ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८२३९ / कम्युटर : ७६९३ / मेकानिकल : ४९५६ / आर्किटेक्ट : २३९२ / इलेक्ट्रिकल : २६०४ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २०५१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :८१५ / एरोन्यूटिकल : ४९६ / इन्डस्ट्रियल : ४४० / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर : ३८२ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका

इञ्जिनियर पाँचौ तथा चौथो तहका प्राविधिक तर्फका विविध पदमा कर्मचारीको आवश्यकता (Vacancy )

काठमाडौं : सुदूर पश्चिम प्रदेश, लोक सेवा आयोग, धनगढी द्वारा स्थानीय सरकारी सेवाका इञ्जिनियर सेवा समूहमा मिति २०७९।०३।०८ गते प्रकाशित सूचना अनुसार (खुला तथा समावेशी) प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले योग्यता पुगेका उम्मेदबारहरुबाट दरखास्त आव्हान गरेको छ । तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदबारहरुले आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली http://ppsconline.sudurpaschim.gov.np मार्फत आवेदन दिनसक्नेछन् ।

Your Opnion

//