ईन्जिनियर, सव-इन्जिनियर तथा अन्य पदका लागि कर्मचारीको आवश्यकता (Vaccancy ) - Engineers Post
advanced college of engineering
× Home Main News Post Special Global Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर : ६१३०० : सिभिल : २४०७४ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८२३९ / कम्युटर : ७६९३ / मेकानिकल : ४९५६ / आर्किटेक्ट : २३९२ / इलेक्ट्रिकल : २६०४ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २०५१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :८१५ / एरोन्यूटिकल : ४९६ / इन्डस्ट्रियल : ४४० / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर : ३८२ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका

ईन्जिनियर, सव-इन्जिनियर तथा अन्य पदका लागि कर्मचारीको आवश्यकता (Vaccancy )

काठमाडौं : – पर्यटन , ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगत सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नेपालगञ्ज, बाँकेको लागि करार सेवामा ईन्जिनियर, सव-इन्जिनियर तथा अन्य पदका कर्मचारीहरुको आवश्यकता भएको हुँदा योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुले १५ (पन्ध्र) दिन २०७९ साल अषाढ १९ भित्र राजश्व तिरेको सक्कल रसिद सहित उक्त कार्यालयमा रितपूर्वक दरखास्त दिन सकिने व्यहोरा सबैको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

Your Opnion

//