पुर्वाधार निर्माणले मुस्ताङको ढुम्वा ताल भयो रमणिय - Engineers Post
advanced college of engineering
× Home Main News Post Special Global Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर : ६१३०० : सिभिल : २४०७४ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८२३९ / कम्युटर : ७६९३ / मेकानिकल : ४९५६ / आर्किटेक्ट : २३९२ / इलेक्ट्रिकल : २६०४ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २०५१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :८१५ / एरोन्यूटिकल : ४९६ / इन्डस्ट्रियल : ४४० / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर : ३८२ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका

पुर्वाधार निर्माणले मुस्ताङको ढुम्वा ताल भयो रमणिय

9’Djf tfn kl/;/df k}bndfu{ d’:tfª, # c;f/ M d’:tfªsf] 3/kemf]ª ufpFkflnsfsf] 9’Djf tfn kl/;/df lgdf{0f ePsf] /]lnª;lxtsf] k}bndfu{ . e”–tyf hnfwf/ ;+/If0f sfof{no kj{tn] *% ld6/ k}bndfu{ / klx/f] /f]syfdsf nflu $) yfg Uoflj|og hfnL e/]/ kvf{n agfPsf] 5 . tl:a/ M ;Gtf]if uf}td÷/f;;

मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाको ढुम्वा ताल परिसरमा निर्माण भएको रेलिङसहितको पैदलमार्ग । भू–तथा जलाधार संरक्षण कार्यालय पर्वतले ८५ मिटर पैदलमार्ग र पहिरो रोकथामका लागि ४० थान ग्याविन जाली भरेर पर्खाल बनाएको छ ।

Your Opnion

//