ईन्जिनियर लगायत विविध पदहरुमा आवश्यकता(Vacancy) - Engineers Post
advanced college of engineering
× Home Main News Post Special Global Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर : ६१३०० : सिभिल : २४०७४ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८२३९ / कम्युटर : ७६९३ / मेकानिकल : ४९५६ / आर्किटेक्ट : २३९२ / इलेक्ट्रिकल : २६०४ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २०५१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :८१५ / एरोन्यूटिकल : ४९६ / इन्डस्ट्रियल : ४४० / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर : ३८२ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका

ईन्जिनियर लगायत विविध पदहरुमा आवश्यकता(Vacancy)

काठमाडौं-    प्रदेश लोक सेवा आयोग बागमती प्रदेश, हेटौंडाले स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक र स्वास्थ्य सेवातर्फका चौथो तहका पदहरुमा कर्मचारीहरुको आवश्यकता भएका हुँदा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक, खुला तथा समावेशीबाट पदथप सम्बन्धी विज्ञापनद्धारा पदपूर्तिका लागि सूचना प्रकाशित गरेको छ । विज्ञापन सम्बन्धी विस्तृत विवरण आयोगको वेवसाइट ppsc.bagamati.gov.np मा प्रकाशित गरिएको छ ।

Your Opnion

//