रामप्रसाद राई गाउँपालिकामा सिभिल इन्जिनियरको दरबन्दी (Vacancy) - Engineers Post
advanced college of engineering
× Home Main News Post Special Global Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर : ६१३०० : सिभिल : २४०७४ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८२३९ / कम्युटर : ७६९३ / मेकानिकल : ४९५६ / आर्किटेक्ट : २३९२ / इलेक्ट्रिकल : २६०४ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २०५१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :८१५ / एरोन्यूटिकल : ४९६ / इन्डस्ट्रियल : ४४० / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर : ३८२ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका

रामप्रसाद राई गाउँपालिकामा सिभिल इन्जिनियरको दरबन्दी (Vacancy)

  • एस. के. थापाNovember 29, 2021

काठमाडौं-   रामप्रसाद राई गाउँपालिका, गाउँपालिका- कार्यपालिकाको कार्यालय, बैकुन्ठे, भोजपुर, प्रदेश नं- १, नेपालले सिभिल इन्जिनियरको पदमा करारमा  जागिर खुलाएको छ ।

हालको अवस्थामा यस कार्यालयको लागि सो पदको करारमा कर्मचारी आवश्यकता भएको हुँदा इच्छुक उम्मेदवारहरूले तोकिएको ढाँचामा निम्न कागजातहरू सहित दरखास्त प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र यस कार्यालयको प्रशासन शाखा वा इमेल ठेगाना [email protected]   मा दरखास्त बुझाउन अनुरोध गरिन्छ।

Your Opnion

//